การสมัครใช้บริการ

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการ KKP Biz e-Banking ได้ที่:

KKP Biz Contact Center 02 165 5599 วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 18.00 น.

คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการ

  1. สมัครได้ทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  2. มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีฝากกระแสรายวัน กับธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร KKP Biz e-Banking

 สำหรับนิติบุคคล

  • ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามด้วยตนเอง
     1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท อายุไม่เกิน 1 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีรายชื่อกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ) พร้อมทั้งประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
     2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น ของนิติบุคคลซึ่งมีมติอนุมัติให้บริษัท/นิติบุคคลใช้บริการ KKP Biz e-Banking กับธนาคารได้
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
     4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือสมุดเช็คที่แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการโอนเงิน) (สำหรับบริการทางการเงินทั่วไป:CIB)
     5. สำเนาข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
  • ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงนามแทน เอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้
     1. เอกสารประกอบ 1. - 5.
     2. หนังสือมอบอำนาจที่แสดงว่า ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ เพื่อขอใช้บริการ KKP Biz e-Banking (ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นกำหนด) ในนามของนิติบุคคลนั้นกับธนาคารได้
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งลง นามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว

 

สำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    2. สำเนาทะเบียนการค้า พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือสมุดเช็คที่แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการโอนเงิน) (สำหรับบริการทางการเงินทั่วไป:CIB)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบคำขอสมัครใช้บริการ KKP Biz e-Banking
0.95 MB
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ KKP Biz e-Banking
0.94 MB
ตัวอย่าง แบบคำขอสมัครใช้บริการ KKP Biz e-Banking กรณีธนาคารเป็นผู้ดูแลระบบ
0.79 MB
ตัวอย่าง แบบคำขอสมัครใช้บริการ KKP Biz e-Banking กรณีลูกค้าเป็นผู้ดูแลระบบ
0.80 MB
คำขอให้ธนาคารออก/ปลดล็อค รหัสผ่าน OTP และ User
0.13 MB
หนังสือมอบอำนาจ
0.06 MB
คู่มือการใช้งาน สำหรับลูกค้าธุรกิจทั่วไป
13.70 MB
คู่มือการใช้งาน สำหรับลูกค้าธุรกิจรถยนต์
2.80 MB
คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน/บริษัท
4.97 MB