นโยบายการรักษาความปลอดภัย / คำสงวนสิทธิ

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ท่านทราบนโยบายการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของท่านหรือบุคคลใดๆ ที่ได้เข้าใช้บริการ KKP Biz e-Banking หรือเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ KKP Biz e-Banking ของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 • การรวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากท่าน ธนาคารจะเก็บ รวบรวม และ/หรือ นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อให้ท่านได้รับการบริการหรือโอกาสทางการเงินที่ดีจากธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะเก็บรวบรวมรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลความลับของธนาคารซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายการรักษาความปลอดภัยนี้

 

 

 • การเปิดเผยข้อมูล

ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

  1. ได้รับความยินยอม หรือได้รับการร้องขอจากท่าน หรือ
  2. เป็นการเปิดเผยเพื่อให้การทำธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง หรือ
  3. เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามคำพิพากษา หรือตามคำสั่งศาล หรือ
  4. เป็นการเปิดเผยต่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งปัจจุบันประกอบไปด้วย (1) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (2) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) (3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด และ (4) บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (“กลุ่มธุรกิจการเงิน”) รวมทั้ง กรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้แทน ตัวแทน และผู้ประกอบวิชาชีพในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีขอบเขตอำนาจเหนือหน่วยงานใดๆ ในบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน และ/หรือบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเห็นสมควร เพื่อ (ก) ใช้ในการดำเนินธุรกิจของ  กลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่ม    ธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขายให้แก่ท่านได้ และ/หรือ (ข) อำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเรียกดูข้อมูลของท่านที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่ท่านมีหรือจะมีอยู่กับบริษัทใน กลุ่มธุรกิจการเงิน

 

 • มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัย

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

  1. ไม่เปิดเผย รหัสประจำตัว (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) ของท่านให้แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามรหัสประจำตัว (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือผ่านช่องทางใดๆ ก็ตาม
  2. เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) เป็นประจำ
  3. ตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ KKP Biz e-Banking ให้ถูกต้องก่อนการเข้าใช้บริการ KKP Biz e-Banking และไม่ควรเข้าสู่เว็บไซต์ KKP Biz e-Banking โดยการเปิดลิงก์ (Link) ที่ได้รับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความ SMS ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่อื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรม เช่น จำนวนเงิน วันที่ทำรายการ เลขที่บัญชี และยอดเงินในบัญชี อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันรายการธุรกรรมผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
  5. ท่านต้องใช้รหัส OTP (One Time Password) เพื่อประกอบการอนุมัติการทำรายการโอนเงินทุกครั้ง โปรดระวัง ไม่เปิดเผยรหัส OTP หรือให้บุคคลอื่นถือโทรศัพท์มือถือของท่านขณะอยู่ระหว่างการทำรายการ
  6. ไม่ควรเข้าใช้บริการ KKP Biz e-Banking ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ และควรออกจากระบบ (Logout) ทุกครั้งหลังเลิกใช้บริการดังกล่าว
  7. ไม่ควรใช้อินเตอร์เน็ตสาธารณะ (Public Internet) เนื่องจากปัจจุบันมีโปรแกรมที่สามารถดักจับข้อมูลของท่านและอาจนำไปใช้ต่อในทางที่มิชอบได้
  8. ไม่ควรดัดแปลงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต (Jailbreak) และหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
  9. ติดตั้งแอพพลิเคชั่น และ/หรือ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดไวรัส (Anti-virus Software) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้สำหรับบริการ KKP Biz e-Banking ผ่านเว็บไซต์ KKP Biz e-Banking และอัพเดทแอพพลิเคชั่น และ/หรือ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอยู่เสมอ
  10. หากมีข้อสงสัยหรือพบสิ่งผิดปกติ โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบโดยทันที

 

 • เทคโนโลยีสำหรับการรักษาความปลอดภัย

ธนาคารใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่ทันสมัยเพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ธนาคารมีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือการโจรกรรมข้อมูลจากบุคคลใดๆ ซึ่งไม่มีสิทธิเข้ามาใช้ระบบของธนาคาร
  2. การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านกับธนาคารเป็นการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) ขนาด 256 bits เพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน ขณะส่งผ่านข้อมูลระหว่างท่านกับธนาคาร
  3. ธนาคารใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ ในการตรวจจับ และป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ไม่ให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายของธนาคารได้
  4. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบการใช้บริการ KKP Biz e-Banking แล้วไม่มีการเคลื่อนไหวการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลา 10 นาที ระบบการให้บริการของธนาคารจะทำการออกจากระบบ (Logout) โดยอัตโนมัติ หากท่านต้องการใช้บริการดังกล่าวต่อ ท่านต้องทำการเข้าสู่ระบบการใช้บริการดังกล่าว (Login) อีกครั้ง
  5. เว็บไซต์ KKP Biz e-Banking บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านจะเริ่มต้นด้วย “https://” ซึ่งหมายความว่าระบบ KKP Biz e-Banking กำลังใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านกับระบบ KKP Biz e-Banking ของธนาคาร ท่านควรตรวจสอบทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการ

 

 • ข้อควรพึงระวังเกี่ยวกับ Phishing (การโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต)

Phishing คือ การล่อลวงเพื่อโจรกรรมข้อมูล อาทิเช่น Login ID, Password, รหัส ATM และ อื่นๆ โดยการปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์ให้เหมือนกับเว็บไซต์ที่แท้จริงขององค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ฯลฯ โดยการส่ง e-mail ปลอมเพื่อให้ท่านตอบกลับ หรือทำการสร้างลิงก์ (Link) เพื่อให้ท่านเปิดลิงก์ (Link) ดังกล่าว โดยจะทำการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ได้สร้างขึ้น หลังจากที่ได้ข้อมูลแล้ว กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะนำข้อมูลของท่านไปกระทำการทุจริตต่อไป

คำสงวนสิทธิ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำบริการ KKP Biz e-Banking นี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้ (ก) บริการทางการเงินทั่วไป (ข) บริการสำหรับลูกค้าธุรกิจรถยนต์ และ (ค) บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ การใช้งานบริการ KKP Biz e-Banking นี้ ท่านตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ KKP Biz e-Banking ทุกประการ

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ KKP Biz e-Banking นี้

ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในบริการ KKP Biz e-Banking ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ KKP Biz e-Banking อย่างสม่ำเสมอ และตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

 

การรวบรวม ใช้ เก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูล

ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดของท่านที่ธนาคารรวบรวมได้จากบริการ KKP Biz e-Banking (“ข้อมูล”) อาจถูก รวบรวม ใช้ เก็บรักษาและ/หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในนโยบายการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร

 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ

บริการ KKP Biz e-Banking ของธนาคารอาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารหรือกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใดๆ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้งานบริการ KKP Biz e-Banking ของธนาคาร เท่านั้น 

ธนาคารมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในข้อมูลและ/หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น การที่ท่านเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์เหล่านั้นถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวในทุกกรณี ธนาคารไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความบกพร่องหรือความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้นหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับเว็บไซต์อื่นๆ ท่านตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงนโยบายการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าวที่ท่านเชื่อมโยงข้อมูลด้วย

 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูล ภาพ โลโก้ ชื่อจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่นๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของธนาคารซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ KKP Biz e-Banking เป็นทรัพย์สินของธนาคารซึ่งธนาคารไม่อนุญาตให้แก้ไข ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง เผยแพร่ หรือนำไปใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตาม

 

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ KKP Biz e-Banking อาจมิใช่ข้อมูลล่าสุดหรืออาจไม่ครบถ้วน ในกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร 

ธนาคารจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ท่านพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของธนาคาร ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนเงินของรายการในแต่ละคำสั่งที่เกิดความเสียหายเท่านั้น

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ KKP Biz e-Banking ของธนาคาร อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

 

** ในกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ KKP Biz Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5599 หรือ      

E-mail: [email protected]