ข้อมูลการให้บริการ

บริการเรียกเก็บเงิน (Collection)

 • บริการเรียกเก็บเงินตามคำสั่ง (Direct Debit) โดยธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของคู่ค้า/ลูกหนี้ (เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร)
 • บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
 • บริการสร้าง QR Code

บริการโอนเงิน (Transfer)

 • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารแบบหลายรายการ โดยโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีภายในบริษัท และบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร
 • บริการโอนเงินต่างธนาคารแบบหลายรายการ โดยโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อนำเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร
 • บริการโอนเงินพร้อมเพย์แบบหลายรายการ โดยโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อนำเงินเข้าหมายเลขพร้อมเพย์

บริการชำระเงิน (Payment)

 • บริการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • บริการรับชำระเงิน จากการถูกเรียกเก็บเงิน (Pay Receive)

บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก

 • บริการเรียกดูรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร ในรูปแบบรายงาน ไม่ว่าจะเป็น
  • ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก
  • รายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากแบบย้อนหลัง โดยสามารถดูย้อนหลังได้ 6 เดือน
  • รายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากแบบรายวัน

บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อ

 • บริการเรียกดูรายการเคลื่อนไหวในบัญชีสินเชื่อ สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ในรูปแบบรายงาน ไม่ว่าจะเป็น
  • รายละเอียดเงินกู้ เช่น วงเงินตามสัญญา วงเงินที่สามารถเบิกได้ เงินต้นคงค้างดอกเบี้ย และดอกเบี้ยคงค้าง เป็นต้น
  • รายละเอียดวงเงินย่อย ได้แก่ วงเงินหนังสือค้ำประกัน วงเงินอาวัล โดยสามารถดูย้อนหลังได้ 1 ปี
  • รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวในบัญชี โดยสามารถดูย้อนหลังได้ 1 ปี

บริการสำหรับลูกค้าธุรกิจรถยนต์ (Dealer/Tent)

 • บริการจัดส่ง ติดตามสถานะ เรียกดูรายงานย้อนหลังของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • บริการติดตามข้อมูลสถานะ และรายละเอียดสินเชื่อฟลอร์แพลน
 • บริการเรียกดูรายการเดินบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และเรียกดูใบสำคัญสั่งจ่าย

มาตรฐานความปลอดภัย

 1. ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการให้บริการนี้  ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบ Firewall เพื่อใช้ในการตรวจสอบและสกัดกั้นข้อมูลหรือคำสั่งที่แปลกปลอมในการใช้ระบบ  และการใช้ระบบ Secured Socket Layer (SSL) 256 bits ซึ่งเป็นวิธีการปกป้องข้อมูลที่รับเข้า-ส่งออกด้วยการนำข้อมูลมาเข้ารหัสพิเศษ ทำให้ข้อมูลที่ส่งนั้นมีความปลอดภัยสูงในระหว่างการส่งชุดข้อมูลไปยังปลายทาง รวมถึงการตอบกลับจากปลายทางมายังผู้ทำรายการ
 2. ลูกค้าสามารถกำหนดวงเงินในการทำรายการโอนเงินได้ ทั้งแบบต่อวัน หรือต่อรายการ
 3. ในการทำรายการโอนเงิน ลูกค้าจะต้องใช้รหัส OTP (One Time Password) เพื่อประกอบการอนุมัติรายการโอนเงินทุกครั้ง
 4. ระบบมีการจัดการ Session timeout  หากลูกค้าไม่ได้ใช้งานหรือทำรายการภายในระยะเวลาที่กำหนด  ระบบจะ Logout ให้โดยอัตโนมัติ