ติดต่อเรา


KKP Biz Contact Center

02 165 5599

Email: [email protected]

Fax : 02 165 5500

เปิดให้บริการทุกวัน ตามวันและเวลาดังนี้
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 18.00 น.

เอกสารประกอบการขอ Reset Password/ Unlock User/ Unlock OTP ของผู้ใช้งานกลุ่ม Financial และ Corporate Admin ผ่านช่องทาง KKP Biz Contact Center

กรณีลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

1. แบบฟอร์มคำขอปลดล็อค OTP, User หรือ Reset Password ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คลิก
2. หนังสือรับรองของบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน ที่มีลายเซ็นของกรรมการผู้มีอำนาจ โดยต้องลงนามในหน้าแรก และหน้าที่ระบุวันที่ออกหนังสือรับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

กรณีลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจ

1. แบบฟอร์มคำขอปลดล็อค OTP, User หรือ Reset Password ที่ลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ (POA) ที่แนบมา คลิก
2. หนังสือรับรองของบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน ที่มีลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจ โดยต้องลงนามในหน้าแรก และหน้าที่ระบุวันที่ออกหนังสือรับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
4. หนังสือมอบอำนาจ (POA)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่
209  อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110